Sri Aurobindo Lane,  
 Off Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016
+91 89206 75 223

Management Committee

1. Ms.Tara Jauhar
2. Mr. S.A. Chari
3. Dr. Jayanthy Ramachandran
4. Mr. Pranjal Jauhar
5. Dr. Ramesh Bijlani
6. Mrs. Vijay Bharti
7. Dr. Kamala Menon
8. Ms. Sulochana Swain
9. Ms. Srila Basu
10. Mrs. Sanghamitra Ghosh
11. Dr. Anju Khanna
12. Mr. Baren Raul
13. Ms. Minati Pradhan
14. HoS, SKV, Malviya Nagar
15. HoS, GBSSS, Malviya Nagar
16. HoS, RRMR, SKV Hauz Rani
17. HoS, GBSSS, Hauz Rani
18. Mr. Neeraj Sharma